Заочне відділення є структурним підрозділом коледжу, діє відповідно до державних нормативних документів, Статуту коледжу.

На заочному відділенні ведеться підготовка спеціалістів без відриву від виробництва за акредитованими напрямами (спеціальностями) коледжу.

Заочне відділення коледжу надає можливість проводити підготовку фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями:

 

141 Електроенергетіка, електротехніка, електромеханіка

 

208 Агроінженерія

 

071 Облік і оподаткування

 


Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Керівництво відділенням здійснює завідувач та секретар заочного відділення.

 

Навчальний процес здійснюється у наступних формах:

1) Навчальні заняття різних видів. Під час таких занять

студентам передаються необхідні знання та навички. (Лекція, лабораторне заняття, практичне   заняття, семінарське    заняття, індивідуальне заняття, консультація)

2) Самостійна робота студентів. Ця форма навчального

процесу  є  основним  засобом  оволодіння   навчальним  матеріалом у час, вільний від обов’язкових для відвідування на¬вчальних занять. Самостійна робота студента може виконуватися у бібліотеці коледжу, навчальних кабінетах і аудиторіях, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. Самостійна робота студентів може здійснюватись у таких основних формах:

• індивідуальні завдання з окремих дисциплін. Такі завдання формулюються викладачем і покликані сприяти поглибленому вивченню студентами окремих питань навчальних планів. 

• курсові проекти (роботи). Тематика курсових проектів (робіт) пов’язується з теоретичними і практичними проблемами, що розглядаються даною навчальною дисципліною;

• дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи). Ця форма навчального процесу має місце на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі.

3) Практична підготовка студентів (практика). Ця форма навчального процесу є необхідною складовою частиною підготовки спеціалістів і покликана забезпечити набуття студентами практичних професійних навичок та вмінь.

4) Контрольні заходи.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль, який здійснюється в обсязі визначеного навчальною програ¬мою навчального матеріалу, що вивчався протягом семестру, в терміни, встановлені навчальним планом, і може проводи¬тись у таких формах:

• семестровий екзамен — форма підсумкового контро¬лю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни;

• семестровий залік — оцінка засвоєння студентом навчального матеріалу

5) Державна атестація. Державна атестація студентів здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією  після завершення навчання. На засіданнях державної комісії студенти-випускники складають державні іспити, захищають кваліфікаційні (дипломні) проекти (роботи).