Вівторок, 24.11.2020, 23:24
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Заочне відділення

 Пам’ятка студентам-заочникам

 1. Організація  навчання  студентів  на  заочному  відділенні
 2. Робота  з  книгою
 3. Виконання  контрольних  робіт
 4. Пошук  інформації  в  Інтернеті

 

 

Організація навчання студентів на заочному відділенні

             Навчальна діяльність студентів заочного відділення проводиться у відповідності з навчальними графіками у строки, визначеними затвердженими строками сесій.

             Особливістю заочної форми навчання є керована самостійна освіта:

 • 70-80% програмного матеріалу заочники повинні вивчити самостійно,
 • лише 20-30% - під керівництвом викладача     

      Настановчі заняття – це групові аудиторні заняття для надання допомоги студентам-заочникам для самостійного вивчення предметів.

      Консультації – це форма навчальної діяльності, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання.

         Лекція – основна форма проведення навчальних занять для засвоєння теоретичного матеріалу.

       Лабораторна робота – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди.

          Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень.

           Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем.

     Контрольна робота – індивідуальне завдання, яке виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань студентів та передбачене робочою програмою. Контрольна робота повинна бути зареєстрована в заочному відділенні.

Незараховані контрольні роботи з рецензією повертаються студенту для додаткової роботи з навчальним матеріалом і повторного виконання.

       Курсовий проект – індивідуальне завдання, яке має комплексний, конкретний фаховий характер та передбачає нормоконтроль та захист. Курсовий проект повинен бути зареєстрований в заочному відділенні.

       Нормоконтроль - це процес контролювання відповідності технічної документації нормам, вимогам і правилам, установленим нормативними документами. Проводиться для курсових та дипломних проектів.

          Дипломний проект є завершальним етапом навчання і передбачають вирішення конкретних наукових, технічних, економічних виробничих завдань на сучасному рівні науки і техніки. Передбачає нормоконтроль та захист.

        Додатково оплачувану відпустка. Право на додатково оплачувану відпустку мають студенти, які не мають заборгованості за попередній семестр, виконують навчальні графіки і не мають пропусків занять на сесії з поважних причин.
     Форми контролю навчальної діяльності студентів. Основними формами контролю навчальної роботи є екзамени, заліки, контрольні роботи, курсові проекти.
            Студенти, які повністю  виконали навчальний план курсу і успішно склали всі екзамени і заліки, переводяться на наступний курс.
       Студенти, які мають за результатами сесії більше двох незадовільних оцінок, з навчального закладу відраховуються.
          Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

           Навчальна практика та переддипломна практика виконуються згідно з робочею програмою практичної підготовки та передбачають складання та захист звітів.

 

 

Робота з книгою Вверх  

        Перед вивченням нової дисципліни потрібно уважно ознайомитись із змістом навчальних завдань. Для цього користуйтеся методичними вказівками, які допоможуть Вам зрозуміти найбільш складні питання програми, виділити головне.

         Робота над підручником — основа успішного заочного навчання, вона вимагає спланованої послідовності. Зверніть особливу увагу на питання для самоперевірки. Вони допоможуть Вам проконтролювати рівень успішності Вашої самостійної роботи. Правильність відповідей перевіряйте за підручником.

         Працюючи над підручником, рекомендується прочитати спочатку весь розділ або параграф книги.

         Потім слід читати другий раз, але по окремих частинах, вдумуючись в кожне питання, щоб повністю зрозуміти прочитане. Якщо зустрічаються незрозумілі слова, малюнки, формули, треба за допомогою словників, довідників вияснити незрозуміле.

     При повторному читанні рекомендується складати конспект. Записування прочитаного дисциплінує, навчає знайти головне, систематизувати матеріал, розвиває пам'ять і викликає необхідність самостійно мислити. Записи треба робити коротко, своїми словами, самостійно.

         План. Планом зветься перелік основних питань, які розглядаються в даній роботі. План дає можливість виділити матеріал, необхідний для вивчення теми, що допомагає вивчити прочитане.

           Тези. Тезами звуться короткі формулювання тих чи інших положень. Тези складаються у вигляді коротких відповідей на питання, поставлені планом. Зв'язок між тезами визначається порядковою нумерацією їх, що дає можливість зробити відповідні висновки. Тези успішно використовуються при повторенні матеріалу.

       Конспект.  Конспект являє собою короткий зв'язний переказ матеріалу, що вивчається, розділений заголовками і підзаголовками.

           Якщо план дає перелік основних питань, які вивчаються, тези — короткі відповіді на них у вигляді стислих формулювань, то в конспекті коротко записуються докази, факти, приклади, які доводять і роз'яснюють основне формулювання. Конспект допомагає запам'ятати прочитане і в майбутньому відновити його в пам'яті. Матеріал, який конспектується, треба добре продумати, а записи проводити коротко.

         При опрацюванні підручників, де є графіки, схеми, таблиці, слід добре в них розібратись, виділити головне та зафіксувати в конспекті. Не намагайтесь механічно, без глибокого розуміння, завчити формули, бо це не дає бажаних наслідків. Старайтесь формулу осмислити, вивести самостійно.

            Часто конспект доводиться поширювати: вносити нові положення, докази, характерні приклади тощо. Тому для зручності рекомендується сторінку зошита ділити на дві частини: ліву (більшу) і праву. Ліва частина сторінки служить для конспектування основного матеріалу, а права (менша) частина — для майбутніх доповнень. Конспектування не тільки сприяє запам'ятовуванню прочитаного, а й є найголовнішим прийомом самостійної роботи заочника над підручником.

        Щоб найдовше зберегти осмислений і вивчений матеріал у пам'яті, слід періодично його повторювати за складеним Вами конспектом. Рекомендується повторювані вивчений матеріал через 8 годин, на наступний день, через тиждень.

         Систематичне повторення дозволяє економити час, бо затрати часу на повторення будуть постійно зменшуватись.

         Не покладайтесь на свою пам'ять, яка б вона добра не була. Конспектуйте матеріал, який вивчаєте самостійно за підручником, доповнюйте свої конспекти, читаючи додаткову літературу, газети та журнали, на заняттях та консультаціях.

 

 

Виконання контрольних робіт Вверх

            Контрольна робота — це складова частина навчального процесу.

       Мета контрольної роботи – систематизувати набуті студентом знання. Разом з тим контрольна робота дає можливість     перевірити самостійну роботу студента-заочника і надати йому необхідну допомогу в підготовці до екзаменаційної сесії.

           До виконання контрольної роботи слід приступити тоді, коли складено конспект.

           Контрольна робота повинна відповідати таким вимогам:

   1. Кожна робота обов’язково виконується в окремому зошиті. На обкладинці зошита слід написати такий заголовок:

                                                                   Контрольна робота

                                                                   з дисципліни «назва дисципліни»

                                                                   студента групи (назва групи)

                                                                   заочного відділення

                                                                   Ізмаїльського технікуму МЕСГ

                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                   Шифр_________

2. Робота має бути виконана чорнилом одного кольору, акуратно і розбірливо.

3. Відповідь на кожне питання (завдання) слід записувати з нової сторінки.

4. Розв’язання завдань слід розташовувати в порядку номерів, вказаних у завданні.

5. Умови завдання мають бути обов’язково переписані повністю в зошит для контрольної роботи; до задач, крім того, додається встановлений короткий запис умови.

6. При оформленні контрольної роботи:

 • студенти повинні дотримуватись абзаців, будь яку нову думку слід починати з червоного рядка;

 • важливі формули,  визначення потрібно виділяти в окремі рядки;

 • описуючи розв’язання задачі короткий запис умови виділяють від розв’язання і в кінці записується відповідь;

 • серйозну увагу слід приділяти правильному написанню скорочених одиниць вимірювання величин;

 • необхідно правильно вживати математичні символи.

7. Розв’язання завдань повинно супроводжуватися короткими, але достатньо обґрунтованими поясненнями; слід зазначати формули, які були використані для розв’язання.

8. Креслення слід виконувати олівцем з використанням креслярських інструментів, дотримуючись масштабу.

9. В кінці роботи слід вказати літературу, якою ви користувались, проставити дату виконання роботи і підпис.

10. Якщо в роботі допущені недоліки і помилки, то студент повинен виконати всі зміни та доповнення до контрольної роботи за вказівками викладача, які зроблені в рецензії на сторінці наступній за текстом рецензії. Якщо в зошиті не вистачає аркушів, їх необхідно доклеїти в зошит, крім цього необхідно, щоб був останній чистий аркуш для написання повторної рецензії.

Робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується і повертається студенту без оцінки.   

Студенти, які не мають заліку з контрольної роботи, до екзамену не допускаються.

 

 

 

Пошук інформації в Інтернеті Вверх

        Щоб переглядати інформацію в Інтернет потрібно мати на комп’ютері   програму, що називається браузер (найпоширеніші:Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome).

     Головним елементом  кожного вікна у інтерфейсі браузерів є рядок адреси або поле для вводу адреси сторінки.

  Якщо потрібна загальна інформація із глобальної теми або деяких її областей, доцільно користуватися пошуковими тематичними каталогами.

      Тематичні каталоги - це інформаційно-довідкові системи, які створюються вручну редакторами на основі інформації, зібраної на серверах Інтернету. Вони мають деревовидну структуру. Всі галузі людської діяльності поділяються на групи: наука, техніка, мистецтво, економіка, політика, спорт тощо, а ті, в свою чергу, - на підрозділи.

    Якщо відома конкретна назва, фраза або термін, то для одержання інформації щодо предмета пошуку слід використовувати пошукові системи:

                                     Google    http://google.com.ua  ,

                                     Yahoo yahoo.com

                                     Ask (колишня назва Ask Jeeves)  ask.com

                                     I.UA  http://i.ua ,

                                     Мета  http://meta.ua ,

                                     Український портал  http://uaportal.com .

       Етапи організації пошуку

       Після вибору пошукової системи отримання потрібної інформації здійснюють у 2 етапи:

 1. Спочатку необхідно продумати тему запиту та проаналізувати, що ви хочете отримати в результаті пошуку.
 2. На другому етапі треба визначити, які саме слова є характерними (ключовими) для шуканого документа. Правильно підібрані ключові слова і правильно сформульований запит значно розширять область пошуку й підвищать його ефективність.

      Практичні рекомендації при складанні запиту для пошукової системи

 • Точніше робіть запити. Необхідно, щоб ключові слова в запиті найбільш точно й повно визначали інформацію, яка вам необхідна. Порядок слів у запиті не має значення.
 • Не робіть пошук за одним словом. Використання кількох ключових слів дозволяє конкретизувати пошук, підвищити повноту й точність пошуку, заощадити час.
 • Використовуйте синоніми. Якщо перелік знайдених сторінок занадто малий або не містить сторінок із необхідною інформацією, спробуйте змінити ключові слова в запиті, доберіть до них синоніми. Наприклад, замість слів «курсовий проект» можна написати «курсова робота».
 • При побудові запитів ураховуйте можливість написання того самого терміна латиницею або кирилицею. Наприклад:  web(веб), fax (факс). При записі кирилицею деякі терміни можуть, мати різні варіанти написання. Наприклад: броузер або браузер.
 • Перевіряйте орфографію. Якщо в результаті пошуку не було знайдено жодної сторінки або їх занадто мало, то, можливо, була зроблена орфографічна помилка в написанні слів запиту.
 • Не пишіть великими літерами. Для підвищення ефективності пошуку заголовні літери в запиті рекомендується використовувати тільки у власних іменах. Наприклад: «місто Одеса».
 • Не використовуйте в запитах прийменники, сполучники, частки, слова завдовжки менш ніж 4 літери. Наприклад, при запиті «ми в Германії» будуть знайдені документи, у які входить слово «Германія».
 • Різні пошукові системи використовують різні алгоритми й механізми пошуку, по-різному оцінюють ступінь відповідності знайдених посилань запиту користувача. Спробуйте відправити той самий запит у різних пошукових системах.
 • Використовуйте подвійні лапки (" "). Якщо у запиті взяти ключові слова у подвійні лапки, то ви отримаєте посилання на сторінки, які містять даний рядок саме у такому вигляді, тобто слова будуть йти поруч одне за одним. Якщо ключові слова вводять без лапок, то отримують посилання на сторінки, які містять ключові слова, можливо, і окремо у будь-якому місці документа.
 • Використовуйте знаки  «+» та «–». У запиті знак «+» перед ключовим словом означає обов'язкову його присутність у шуканому документі. І навпаки, щоб вилучити документи, що містять дане слово, потрібно поставити перед ним знак «–». Наприклад, якщо потрібно знайти інформацію про довільні паралелограми, прямокутники та ромби,але виключити інформацію про квадрати, то запит варто сформулювати так: паралелограм–квадрат.
 • Локалізуйте пошук. У багатьох випадках, коли предмет пошуку можна локалізувати географічно, корисно виконати пошук на серверах місцевих організацій, наприклад, на серверах університетів. Там перебуває величезна кількість посилань на місцеву пресу, компанії й громадські організації, що працюють у цьому регіоні й т.і. З різних причин пошукові сервери не індексують значну частину таких документів, тому їх можна знайти лише в результаті кропіткого локального пошуку інформації.
 • Вверх