Середа, 27.01.2021, 21:08
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Участь викладачів у НМЦ

Конкурс закінчився.

Результати оголошені

   18 років тому започатковано щорічний конкурс творчих робіт “Педагогічні інновації”. Він є одним із шляхів удосконалення освітнього процесу та методичної роботи в навчальному закладі, сприяння зростанню професійної компетентності педагогічних працівників, дисемінації кращого педагогічного досвіду, інноваційних форм і методів навчання і виховання. У червні 2017 року з 103 аграрних технікумів і коледжів представлено 2169 методичних матеріалів до дванадцяти номінацій:

· сучасний навчально-методичний комплекс з дисципліни (друко-вані творчі роботи, які включають усі складові комплексу);

· сучасний навчальний посібник (підручник) (друковані творчі роботи);

· електронний навчальний посібник (підручник), ресурс (електронні навчально-методичні комплекси з дисципліни, електронні посібники (підручники), ресурси для самостійної роботи студентів у гіпертексто-вому середовищі тощо);

· освітній веб-сайт викладача;

· сучасні засоби унаочнення (мультимедійні презентації, відеосупро-від занять, відеолекції, буктрейлери, атласи, плакати, посібники у схемах і таблицях тощо);

· навч. відеофільми (відзняте власноруч авторське або компоноване відео);

· інноватика в організації практичного навчання студентів, курсо-вого (дипломного) проектування (комплекси методичного забезпе-чення різних видів практик (навчальна, виробнича, переддипломна), електронні практикуми, робочі зошити для лабораторних і практичних робіт, звіти-щоденники, методичні рекомендації з виконання курсових (дипломних) робіт тощо);

· інноватика в організації позааудиторної (гурткової) роботи з навчальної дисципліни;

· інноватика в організації виховної роботи;

· педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача (педагогічні, методологічні дослідження);

· інноваційна діяльність методичного кабінету та циклових комісій;

· профорієнтаційна робота, міжнародна співпраця, зв’язки з виробництвом (бізнесом) та випускниками.

   У 2017 році наш колектив представив на розгляд конкурсної комісії 16 якісних робіт, які отримали від 23 до 45 балів.

Представляємо результат роботи нашого творчого педколективу.

ПРИЗОВІ МІСЦЯ:

1. Номінація: Інноваційна діяльність методичного кабінету та предметних (циклових) комісій

І місце

Ніколенко Людмила Анатоліївна

Кирчевський Віталій Іванович

 

«Освітній веб-сайт ЦК електротехнічних дисциплін» https://sites.google.com/site/ciklovakomisiaeasg3

2. Номінація: Освітній веб-сайт викладача

ІІІ місце

Полякова Марина Леонідівна

«Сайт кабінету «Біологія» https://sites.google.com/view/itmesg-biology/

3. Номінація: Сучасні засоби унаочнення

ІІ місце

Митник В’ячеслав Олексійович,

Нагорний Анатолій Васильович

 

«ЕРЕЗА. Презентаційне забезпечення навчального матеріалу»

ІІІ місце

Бреднєва Ольга Сергіївна

«АСТРОНОМІЯ в схемах та таблицях»

 

ЗАНЕСЕНІ ДО КАТАЛОГУ КРАЩИХ КОНКУРСНИХ РОБІТ:

1. Вельчева КатеринаМихайлівна

   Донцова Олена Миколаївна

«Англійська мова (за професійним спрямуван-ням). Електронний підручник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ре-монт електротехнічних установок в агропроми-словому комплексі» (відкритого типу)

2. Димитрієва Наталія Анатоліївна

    Іванюта Ганна Анатоліївна

«Основи нарисної геометрії і інженерна графіка. Інженерна та комп’ютерна графіка. Вправи та завдання, приклади їх виконання»

3. Свищ Наталія Михайлівна

«Організація та проведення благодійних акцій як інструмент вдосконалення морально-етичної сфери особистості»

 

ІНШІ:

1. Кокош А.М. (29 балів)

«Дослідницька робота студентів на заняттях з правознавства і в позааудиторній роботі з дисципліни»

2. Маркович О.П., Холостенко Л.А., Власой І.Д. (38б.)

«Теоретичні основи електротехніки. Вчимося бу-дувати векторну діаграму трифазного кола при з’єднанні обмоток споживача в симетричну “зірку”

3. Ткачук О.С. (28б.)

«Методика проведення навчальної практики як один з етапів підготовки кваліфікованих спеціалістів»

4. Русєва Д.І. (28б.)

«Фінансовий облік. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи»

5. Папіж М.І. (28б.)

«Гроші та кредит. Практикум»

6. Попова О.А. (26б.)

«Основи охорони праці. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни»

7. Станчева І.В., Савіцький С.І. (26б.)

«Ремонт машин і обладнання. Токарна обробка деталей. Методичні вказівки до виконання розрахунків»

8. Величко А.І., Макарова Ю.О. (26б.)

«Економіка сільськогосподарського виробництва у вигляді визначень, таблиць, структурних схем, формул, показників»

9. Яланжі Л.Д., Тарай М.Г. (23б.)

«Математика. Проблеми математичної освіти (компоноване відео)»

Завідувач навчально-методичним кабінетом

Вельчева К.М.

 

 

 

 

 

 

Робити свою справу результативно і корисно

Психолого - педагогічний семінар у НМЦ

 

   28 березня 2017р. у НМЦ проходив психолого- педагогічний семінар для викладачів технічних спеціальностей аграрних технікумів і коледжів, на якому розглядалися психолого-педагогічні аспекти адаптації викладачів з елементами практичного психологічного тренінгу. Мета тренінгу- сприяння особистісному розвитку викладача, культивування потреби у постійному самовдосконаленні, розширенні життєвого досвіду та ін.

     Викладачі мали можливість ознайомитись з тренінговою роботою, включитись в групову діяльність і за допомогою інших учасників групи та тренера – прийняти участь у різноманітних тренінгах та перевірити свої можливості на стресо стійкість у непердбачуваних ситуаціях.

     На семінарі також приділялась велика увага інноваційним підходам організації навчального процесу та методичного забезпечення дисциплін, а також формуванню професійної компетенції викладачів.

     Доповідачі з різних навчальних закладів презентували свої досягнення, надавали цінні поради та рекомендації.

     Участь в подібних психолого- педагогічних семінарах - це безцінний досвід, який корисно застосовувати в своїй роботі та ділитися з іншими колегами.

     Головне - постійно рухатися вперед та самовдосконалюватися.

 

Учасник семінару: голoва ЦК спеціальних дисциплін

відділення ЕАСГ Ніколенко Л.А.

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ

     17 років тому започатковано щорічний конкурс “Педагогічні інновації” «ДУ НМЦ «Агроосвіта». Даний конкурс є одним із шляхів удосконалення освітнього процесу та методичної роботи в навчаль-ному закладі, сприяння зро-станню професійної ком- петентності педагогічних пра- цівників, дисемінації кращого педагогічного досвіду, іннова-ційних форм і методів навчання і виховання.У травні-червні 2016 року з 102 аграрних технікумів і коледжів до чотирнадцяти представлено 2241 методичний матеріал. Оцінювання конкурсних робіт проводили методисти НМЦ “Агроосвіта” згідно з чинним Положенням про конкурс. Методичні матеріали, оцінені найвищими балами, відносять до каталогу номінацій кращих конкурсних робіт, з них визначають переможців.

    Не буде зайвим додати, що освітній процес у навчальному закладі повинен здійснюватися з впровадженням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтуватися на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у всіх сферах людського життя. Змінюється не тільки зміст, структура освіти, але й її форми. Актуальними завданнями для педагогічних працівників стає пошук нових форм і методів навчання. Інноваційні форми викладання дисциплін мають сприяти розвитку творчої особистості, дослідницькій ініціативі студентів, закладати основу для подальшого осмислення і розвитку знань та застосування їх на практиці. Студент має не пасивно засвоювати знання, а набувати їх в процесі самостійного пошуку та вирішення навчальних завдань. Викладач має стати організатором освітньої діяльності, який створює оптимальні умови для розвитку комунікативної компетентності особистості, атмосферу співробітництва на заняттях. Номінації конкурсу “Педагогічні інновації” надають можливість кожному викладачу реалізуватися творчо, запроваджуючи і використовуючи у своїй педагогічній діяльності сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

    Педагогічний колектив Ізмаїльського технікуму механізації і електрифікації сільського господарства постійно приймає участь у конкурсі педагогічного досвіду, який проводить НМЦ “Агроосвіта і представляє щорічно 20-30 робіт різних напрямків. Ми намагаємось охопити всі 14 номінацій і зайняти достойне місце на конкурсі.

         У 2016 році наш колектив представив на розгляд конкурсної комісії 22 роботи і всі вони визнані конкурсними і отримали від 17 до 40 балів.

         Представляємо результат роботи нашого творчого педагогічного колективу.

1. Номінація: Освітній веб-сайт викладача

І місце - Бреднєва Ольга Сергіївна

«Віртуальний кабінет фізики та астрономії. Навчально-освітній портал» - 40б. (адреса: astrofiz.esy.es)

2. Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс

 • Полякова М.Л. «Хімія. Електронний посібник (локального типу)» - 34б.
 • Донцова О.М., Вельчева К.М. «Англійська мова (за професійним спрямуванням). Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропро-мислового виробництва» (відкритого типу)» - 39б.

3. Сучасні контролюючі засоби якості знань студентів

 • Кокош А.М. «Всесвітня історія. Упровадження інноваційних технологій у проведенні поточного та підсумкового контролю знань студентів» - 30б.

Робота занесена до каталогу кращих конкурсних робіт

4. Навчальні відеофільми

 • Яланжі Л.Д., Димитрієва Н.А., Тарай М.Г. «Математика. Як розв’язувати задачі з геометрії» - 17б.
 • Декалов О.Д. «Технологія в галузях тваринництва. Відтворення коропа і рослиноїдних риб заводським способом» - 30б.

Робота занесена до каталогу кращих конкурсних робіт

 • Холостенко Л.А. «Теоретичні основи електротехніки. Вчимося чи-тати і збирати електричні схеми в кабінеті ТОЕ» - 25б.
 • Ніколенко Л.А., Кирчевський В.І. «Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування. Автоматизація зану-рювального насоса за рівнем води в башті» - 28б.

5. Інноватика в організації самостійної роботи студентів

 • Станчева І.В. «Безпека життєдіяльності. Методичне забезпечен-ня самостійного вивчення дисципліни» - 26б.
 • Карабаджак М.П. «Енергозберігаючі технології. Методичні вказівки навчального матеріалу» - 26б.

6. Інноватика в організації практичного навчання студентів

 • Генчев Г.О. «Сільськогосподарські машини. Зошит для виконання практичних робіт» - 28б.
 • Полякова М.Л. «Хімія. Робочий зошит для лабораторних робіт» - 29б.
 • Порошенко С.В. «Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації до практичних занять» - 29б.
 • Наскрізна програма практики із спеціальності Чолак М.І., Русева Д.І. - 28б.

7. Інноватика в організації позааудиторної роботи з навчальної дисципліни

 • Іванюта Г.А. «Основи нарисної геометрії і інженерної графіки. З досвіду роботи предметного гуртка» - 21б.
 • Фадєєва Н.М., Маркович О.П., Недосєкіна Л.Ф. «Екскурсії як метод вивчення історії рідного краю» - 26б.

8. Інноватика в організації виховної роботи

 • Єрич Т.Г. «Інноватика в організації виховної роботи в технікумі на прикладі національно-патріотичного виховання» - 29б.

Свищ Н.М. «Насилля в сім’ї: попередження та протидія. Сім’я без насильства» - 30б.

Робота занесена до каталогу кращих конкурсних робіт

9. Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача

 • Величко А.І. «Формування підприємницької компетентності у студентів спеціальності» - 26б.
 • Митник В.О., Власой І.Д. «Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації. Використання схем і таблиць як візуальних засобів наочності у процесі вивчення дисципліни» - 28б.
 • Геращенко О.І., Кірчевський В.І. «Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Засвоєння студентами фахової термінології» - 26б.

10. Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних циклових комісій

 • Вельчева К.М., Єрич Т.Г. «Організація рейтингової системи оцінки роботи педагогічних працівників у технікумі» - 28б.

 

Завідувач навчально-методичним кабінетом ІТМЕСГ

Вельчева К.М.

 

 

 

 

ШЛЯХ ДО УСПІХУ

  Навчально-методичний кабінет Ізмаїльського технікуму механізації і електрифікації сільського господарства функціонує з метою вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, педагогічних освітніх інновацій, удосконалення методичної роботи.

  Методична робота спонукає викладача до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим викладачам переймати майстерність у більш досвідчених колег.

    Один з напрямів цієї роботи є участь викладачів технікуму у конкурсі «Педагогічні інновації», який організований ДУ НМЦ «Агроосвіта». Освоєння кращого педагогічного досвіду та досвіду інноваційної діяльності є однією з важливих стратегій розвитку освітнього процесу. Вчасне вивчення, узагальнення, поширення і впровадження оригінальних педагогічних ідей, творчих знахідок педагогічного досвіду у масову практику педагогів, педагогічних колективів, тобто дисемінація педагогічного досвіду – основна мета проведення конкурсу. 

    Добре попрацювали наші викладачі в минулому році: 26 методичних матеріалів було представлено на Конкурс від нашого педагогічного колективу. Серед них були сучасні навчальні підручники, електронні навчальні посібники, освітній веб-сайт викладачів іноземної мови, сучасні засоби унаочнення, роботи з інноватики в організації самостійної роботи та практичного навчання студентів, в організації виховної роботи, з інноваційної діяльності методичного кабінету, а також 6 навчальних відеофільмів.

      Виражаємо подяку всім викладачам, які прийняли участь у Конкурсі!

   У березні 2016 року пройшло заключне засідання конкурсної комісії, де визначили переможців конкурсу серед методичних матеріалів з номінацій в розрізі дисциплін та спеціальностей. Методичні матеріали, які отримал